OVER DE VOEDSELBANK

Stichting Voedselbank Amstelveen is op 8 december 2009 opgericht en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34369469.

Onze doelstelling

Het aanbieden van voedselpakketten aan personen en gezinnen in Amstelveen, die op dat moment niet meer in staat in hun dagelijkse voeding te voorzien. 

Onze visie

In onze welvaartsmaatschappij gaat veel goed voedsel verloren door overproductie en overconsumptie. Daarnaast groeit, haast ongemerkt, de kloof tussen rijke en arme mensen, ook in Amstelveen. Stichting Voedselbank Amstelveen wil deze kloof overbruggen door overtollige levensmiddelen beschikbaar te stellen aan mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben in hun primaire levensonderhoud: eten en drinken. Zo voorkomt de voedselbank dat goede, maar (bijna) voor verkoop afgekeurde levensmiddelen verloren gaan door deze te verdelen onder hulpbehoevend burgers in Amstelveen. Wij leveren zodoende een bijdrage aan de vermindering van voedselvernietiging, (verborgen) armoede en helpen de armsten door hen (tijdelijk) te voorzien van voedselpakketten.  Voedselbank Amstelveen maakt zich sterk voor haar doelstelling een zo breed mogelijk draagvlak te creëren onder gemeente, bedrijven, fondsen en particulieren.

Onze kernwaarden

De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers.
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel.
  • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel.
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk.
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’).
  • We zijn transparant in onze verantwoording

Onze werkwijze

De Voedselbank Amstelveen werkt uitsluitend met vrijwilligers. We zijn aangesloten bij de Voedselbank Nederland en werken samen met Voedselbank Amsterdam (distributiecentrum voor Noord-Holland). Wij zijn bijzonder blij met de hulp van onze donateurs, zoals particulieren, bedrijven, kerken, scholen , serviceclubs en vele anderen. Zonder hen zouden wij niet wekelijks gratis voedselpakketten kunnen verstrekken aan de 100 gezinnen in Amstelveen.

Privacy

Er wordt met de grootst mogelijke zorg gewaakt over de privacy van degenen die onze pakketten ontvangen. Klantgegevens worden derhalve niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. Voedselbank Amstelveen en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, verbinden zich hieraan strikt te houden. De klantgegevens dienen uitsluitend om de continuïteit te kunnen garanderen voor het geval de uitdelende instantie of persoon haar taak niet meer kan of wil verrichten, om vast te kunnen leggen tot wanneer hulp noodzakelijk is, of als verantwoording ten opzichte van subsidiegevers, sponsoren, geldgevers en andere belanghebbenden. 
Hoe de Voedselbank Amstelveen omgaat met de door u aan ons verstrekte gegevens kunt u lezen in het privacystatement van Voedselbanken Nederland.nl.