Stichting Voedselbank Amstelveen is op 8 december 2009 opgericht en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34369469.

Onze doelstelling

Het aanbieden van voedselpakketten aan personen en gezinnen in Amstelveen, die op dat moment niet meer in staat in hun dagelijkse voeding te voorzien. 

Onze visie

In onze welvaartsmaatschappij gaat veel goed voedsel verloren door overproductie en overconsumptie. Daarnaast groeit, haast ongemerkt, de kloof tussen rijke en arme mensen, ook in Amstelveen. Stichting Voedselbank Amstelveen wil deze kloof overbruggen door overtollige levensmiddelen beschikbaar te stellen aan mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben in hun primaire levensonderhoud: eten en drinken. Zo voorkomt de voedselbank dat goede, maar (bijna) voor verkoop afgekeurde levensmiddelen verloren gaan door deze te verdelen onder hulpbehoevend burgers in Amstelveen. Wij leveren zodoende een bijdrage aan de vermindering van voedselvernietiging, (verborgen) armoede en helpen de armsten door hen (tijdelijk) te voorzien van voedselpakketten.  Voedselbank Amstelveen maakt zich sterk voor haar doelstelling een zo breed mogelijk draagvlak te creëren onder gemeente, bedrijven, fondsen en particulieren.

Onze kernwaarden

De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers.
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel.
  • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel.
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk.
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’).
  • We zijn transparant in onze verantwoording

Onze werkwijze

De Voedselbank Amstelveen werkt uitsluitend met vrijwilligers. We zijn aangesloten bij de Voedselbank Nederland en werken samen met Voedselbank Amsterdam (distributiecentrum voor Noord-Holland). Wij zijn bijzonder blij met de hulp van onze donateurs, zoals particulieren, bedrijven, kerken, scholen , serviceclubs en vele anderen. Zonder hen zouden wij niet wekelijks gratis voedselpakketten kunnen verstrekken aan de 100 gezinnen in Amstelveen.

Privacy

Er wordt met de grootst mogelijke zorg gewaakt over de privacy van degenen die onze pakketten ontvangen. Klantgegevens worden derhalve niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. Voedselbank Amstelveen en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, verbinden zich hieraan strikt te houden. De klantgegevens dienen uitsluitend om de continuïteit te kunnen garanderen voor het geval de uitdelende instantie of persoon haar taak niet meer kan of wil verrichten, om vast te kunnen leggen tot wanneer hulp noodzakelijk is, of als verantwoording ten opzichte van subsidiegevers, sponsoren, geldgevers en andere belanghebbenden. 
Hoe de Voedselbank Amstelveen omgaat met de door u aan ons verstrekte gegevens kunt u lezen in het privacystatement van Voedselbanken Nederland.nl.

Integriteit en vertrouwenspersonen

Integriteitscode

Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Kijk hier voor de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie van harte wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.

Vertrouwenspersonen

Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem dan contact op met één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken. Ze zijn hier te vinden.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.

VOEDSELVEILIGHEID

Voedselveiligheid vinden wij van het grootste belang. Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat het eten dat ze krijgen voedsel-veilig is. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft speciaal voor de voedselbanken in Nederland een document opgesteld, met richtlijnen waaraan wij moesten voldoen om veilig met voedsel te kunnen/mogen werken.

Wij werken met een Handboek Voedselveiligheid dat gebaseerd is op de CBL Hygiëne Code. In dit Handboek staat beschreven wat een voedselbank moet doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedsel veilig gewerkt wordt.

Voedselveiligheid THT en TGT

THT en TGT zijn twee bekende begrippen. THT staat voor ‘Tenminste Houdbaar Tot’. TGT betekent ‘Te Gebruiken Tot’. 

Gooi je wel eens een pak rijst, een blik soep of een fles olie weg, omdat de houdbaarheidsdatum (THT) is verstreken? Zonde! De meeste producten kun je vaak maanden of zelfs jaren na het verstrijken van die datum nog gewoon eten.

De TGT-aanduiding staat op producten die snel kunnen bederven. Denk daarbij aan versproducten als; vlees, gebak en voorgesneden groenten & fruit.

Bij producten met een THT-datum, in de volksmond ‘houdbaarheidsdatum’ genoemd, kan de smaak en/of het uiterlijk (de kleur) langzaam achteruit gaan. De producent garandeert de kwaliteit van het desbetreffende product tot genoemde datum. Maar je kunt het daarna zonder problemen consumeren.

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit en het Ministerie van Volksgezondheid vinden dit ook.

Daarom is er speciaal voor charitatieve instellingen zoals voedselbanken een richtlijn opgesteld. Hieruit blijkt dat bepaalde producten nog tot maanden, soms zelfs jaren na de aangegeven THT-datum prima en zonder problemen gegeten kunnen worden.

Producten met een THT-datum mogen dus door de voedselbanken ná die datum nog verstrekt worden.

Producten met een TGT-datum mogen dus ná die datum NIET meer door de voedselbanken verstrekt. Met uitzondering van gekoelde producten die, mits onder de juiste omstandigheden ingevroren, tot 2 maanden na datum mogen worden uitgegeven. Het diepgevroren product dient dan wel te worden voorzien van een nieuwe sticker met nieuwe TGT-datum.