brood

Wat we doen

De Stichting  Voedselbank Amstelveen zet zich in voor huishoudens in de gemeente die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen.

Voedsel dat niet meer verkocht wordt maar nog wel voor consumptie geschikt is, wordt gratis beschikbaar gesteld door supermarkten en andere leveranciers van voedsel. 

Het ingezamelde voedsel wordt gratis verstrekt aan degenen die hiervoor in aanmerking komen.

Onze doelsteling

De doelstelling van de Stichting Voedselbank Amstelveen is een ideële en is niet politiek of religieus gebonden. Evenmin heeft de Voedselbank een winstoogmerk.

Het doel is enerzijds het verlichten van de nood onder mensen met (tijdelijk) onvoldoende middelen van bestaan en anderzijds het voorkomen dat deugdelijk voedsel wordt vernietigd of wordt weggegooid.

Onze werkwijze

We zijn aangesloten bij de Voedselbank Nederland en werken samen met Voedselbank Amsterdam (distributiecentrum voor Noord-Holland). Wij zijn bijzonder blij met de hulp van onze donateurs, zoals particulieren, bedrijven, kerken, scholen , serviceclubs en vele anderen. Zonder hen zouden wij niet wekelijks gratis voedselpakketten kunnen verstrekken aan de meer dan 100 gezinnen in Amstelveen

Onze kernwaarden

Wij hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:
We:

  • werken uitsluitend met vrijwilligers;
  • verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel;
  • verstrekken uitsluitend gratis voedsel;
  • zijn neutraal en onafhankelijk;
  • zijn transparant in onze verantwoordingWij

Bestuur Voedselbank Amstelveen

  • vacature – voorzitter
  • Wilm Merckel – secretaris
  • Ronald van den Berg – penningmeester
  • Marja Ernste – bestuurslid
  • Wil Roode – bestuurslid

Jaarverslagen + jaarrekeningen

* Jaarverslag en jaarrekening samengevoegd

Financiële verantwoording ANBI

ANBI

De Stichting Voedselbank Amstelveen is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Financiële giften zijn aftrekbaar voor de belasting. Zie voor voorwaarden de betreffende website van de Belastingdienst en de pagina van ANBI.nl.

De Voedselbank Amstelveen voldoet aan de geldende regels rond ANBI.

De ANBI’s zijn verplicht om jaarlijks financiële verantwoording af te leggen en dit openbaar te maken. Het ingevulde formulier voor de Voedselbank Amstelveen vindt u in bovengenoemde Financiële Verantwoording ANBI.

Privacy

Er wordt met de grootst mogelijke zorg gewaakt over de privacy van degenen die onze pakketten ontvangen. Klantgegevens worden derhalve niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. Voedselbank Amstelveen en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, verbinden zich hieraan strikt te houden. De klantgegevens dienen uitsluitend om de continuïteit te kunnen garanderen voor het geval de uitdelende instantie of persoon haar taak niet meer kan of wil verrichten, om vast te kunnen leggen tot wanneer hulp noodzakelijk is, of als verantwoording ten opzichte van subsidiegevers, sponsoren, geldgevers en andere belanghebbenden. 
Hoe de Voedselbank Amstelveen omgaat met de door u aan ons verstrekte gegevens kunt u lezen in het privacystatement van de Voedselbank Amstelveen.

Integriteitscode

Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke Voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Klik hier voor de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie van harte wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.

Klachtenregeling

Heeft u klachten over de inhoud van een voedselpakket, één van onze medewerkers of anderszins met de Voedselbank Amstelveen, bespreek uw klacht met de medewerker waarmee u contact heeft.

Mocht uw klacht met dit contact niet opgelost zijn, dan kan u uw klacht per mail of brief onder de aandacht brengen van het bestuur van de Voedselbank Amstelveen (voedselbankamstelveen@gmail.com of het op de contactpagina van onze website vermelde postadres).

Het bestuur zal binnen 2 weken contact met u opnemen over de verdere afhandeling van uw klacht.

Bij het werken voor de Voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem daarvoor contact op met één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de Voedselbanken. Ze zijn hier te vinden.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid vinden wij van het grootste belang. Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat het eten dat ze krijgen voedsel-veilig is. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft speciaal voor de Voedselbanken in Nederland een document opgesteld, met richtlijnen waaraan wij moesten voldoen om veilig met voedsel te kunnen/mogen werken.

Wij werken met het Handboek Voedselveiligheid dat gebaseerd is op de CBL Hygiëne Code. In dit Handboek staat beschreven wat een Voedselbank moet doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedsel veilig gewerkt wordt.

Lees meer over de begrippen Voedselveiligheid THT en TGT op de website van Voedselbanken Nederland

“Oog voor voedsel, hart voor mensen” 

De Voedselbank Amstelveen voldoet aan de geldende regels rond ANBI